Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  7 (Mellomalderen i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  7. MELLOMALDEREN I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Reformasjonen

A Gjer greie for innhaldet i dokumentet under.
B Korleis er standpunktet til kongen grunngitt?
C Kva følgjer fekk innføringa av reformasjonen for kyrkja og for kongen?
D Drøft denne påstanden: «Reformasjonen var ei viktig årsak til at Noreg mista si sølvstendige stilling.»

Kjelde: Den store recess 1536, Kong Kristian 3.

Etterdi bispene som her uti riket er, har stått imot Guds ord og forhindret det, at det ikke er blitt prekt klarligen for den menige almue, og dertil ikke har ført deres rette biskopelige levnet: å lære og preke for den menige mann Guds ord og sjels salighet, men mer har skikket seg etter verdslig stat og pral, og etterdi de deslikeste har vært en årsak til dette forgangne opprør og de for sådan deres uskikkelighet nå med alles vårt ja, vilje og samtykke er avsatt, og vi dem eller andre slike bisper aldri mer uti riket igjen uti sådant regemente ha vil: Da har vi det så med hverandre endrektelig besluttet – på det at Danmarks krone og konge kan bli dess mer formuende, og om noe anfall kommer på riket av noen innenlandsk eller utenlandsk makt, at man dem dess bedre kunne formå å motstå, så at ikke mer gjøres behov å beskatte menige rikens innbyggere når noe påkommer, slik som nå er skjedd – da skulle alle bispestifters gods, slott, gårder, hus og jordegods, som bispene nå har hatt i hånd og verge, heretter være og bli med alle deres rente og tilleggende lagt under kronen til kongens oppholdelse og menige rikens beste.

Frå Edvard Bull. Nordmenn før oss. Tanum Norli, 1980

Ordforklaringar:
pral: skryt, prakt
deslikeste: til og med
regemente: styre
endrektelig: samd