Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  26 (Noreg 1945-1995)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Olje
   
 26. NOREG 1945-1995
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Olje

Når blei Noreg ein oljenasjon? Kva har olja gjort for det norske samfunnet? Er oljeutvinninga berre positiv?

På nettsidene under kan du lese om oljenasjonen Noreg. Gjer det og svar på spørsmåla. I Arbeidsportal side 211 finn du ulike dokument som fortel om arbeidstilhøva i Nordsjøen. Det kan vere nyttig å studere dei i samband med at du gjer oppgåva.
 1. Når starta oljeleitinga på norsk kontinentalsokkel?
 2. Når og kvar fann ein først olje?
 3. Kven stod bak leitinga og funnet?
 4. Kva var Ekofisk-feltet og kva hende der?
 5. Korleis blei den norske oljepolitikken?
 6. Kva rolle spelte Stavanger for olja?
 7. Kva for norske oljeselskap fekk vi, og kva var skilnaden på desse?
 8. På kva for andre oljefelt blei det sett i gang produksjon og når hende dette?
 9. Kva for ulukker har vi hatt i norsk oljeindustri og kva slags konsekvensar fekk desse?
 10. Når starta gassproduksjonen i Noreg?
 11. Kva slags innverknad har oljeproduksjonen hatt på miljøet?

Nettstader:

http://www.norskolje.museum.no/modules/module_123/proxy.asp?D=1&C=212&I=0

Tidslinje for norsk oljehistorie fra Norsk Oljemuseum
http://www.esso.no/imports/historieflash.htm
Essos historie i Noreg.

http://www.norskolje.museum.no/modules/module_123/proxy.asp?I=540&C=221&D=2
Artikkel om Stavanger frå Norsk oljemuseum.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/Olje_og_gass/Norsk-oljehistorie-pa-5-minutter.html?id=440538
Artikkel om norsk oljehistorie frå nettsidene til Olje- og energidepartementet.