Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  5 (Det moderne industrisamfunnet tek form)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Bilen
   
  5. DET MODERNE INDUSTRISAMFUNNET TEK FORM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Bilen

I dag klarer vi oss nestan ikkje utan bil, og vi har vanskeleg for å sjå for oss korleis tilveret var utan støyen og eksosen til motoriserte køyretøy. Gjennom arbeidet med oppgåvene under vil du få innblikk i kva ei teknisk nyvinning får å seie for samfunnsutviklinga.

  1. Fortel kort om utviklinga av bilen, frå "vogn med motor" til allemannseige.
  2. Kva betydde masseproduksjon for utviklinga av privatbilismen? 
  3. Kor og når kom dei første bilane til Noreg?
  4. Studer tabellane du finn på nettstaden til Statistisk Sentralbyrå under. Kva fortel tabellen om utviklinga av motorkøyretøy i Noreg i perioden 1899-1915? Kva fortel tabellen om utviklinga av vegar i Noreg? Samanlikn dei to tabellane. Kan dei forklare kvarandre? I så fall korleis?
  5. Kva utfordringar står bilsamfunnet overfor i dag, og korleis kan dei løysast?


Nettstader:

https://no.wikipedia.org/wiki/Bilens_historie
Om bilens historie. Frå Wikipedia.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/20-20-32.txt
Tabell frå historisk statistikk frå Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/20-20-30.txt
Tabell frå historisk statistikk frå Statistisk sentralbyrå.