Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  8 (Det moderne Noreg blir til)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Befolkningsutvikling
   
 8. DET MODERNE NOREG BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Befolkningsutvikling

Demografi er læra om befolkningsutvikling. Det vil seie kor mange menneske som lever i eit land, kor mange som blir fødde og kor mange som døyr. Kor mange kvinner og kor mange menn lever i landet? Kor mange flyttar ut og inn av landet? Alt dette seier oss noko om befolkningsutviklinga, for eksempel i Noreg.

No skal du arbeide med ei oppgåve der du skal skaffe deg ei oversikt over befolkningsutviklinga i Noreg i perioden 1850–1914. Kjeldene er statistikk frå Statistisk sentralbyrå og diverse artiklar. Svar på spørsmåla, eller lag di eiga framstilling ved hjelp av nettstadene under.

 1. Korleis utvikla folketalet i Noreg seg i perioden?
 2. Korleis var utviklinga i levealder i Noreg?
 3. Korleis var utviklinga i levealder for menn og for kvinner?
 4. Korleis utvikla fødselstala seg?
 5. Kva skjedde med spedbarnsmortaliteten?
 6. Kva kan du seie om gjennomsnittleg alder for giftarmål?
 7. Kor stor var utvandringa frå Noreg i denne perioden?
 8. Kvar utvandra nordmenn til?
 9. Kor mange flytta til Noreg, og kvar kom dei frå?
 10. Kva var årsakene til at dei flytta?
 11. Kvar flytta folk innanfor Noregs grenser?
 12. Kva var årsakene til det du har funne ut om befolkningsutviklinga i spørsmål 1–6?


Nettstader:

http://www.ssb.no/a/fob2001/utstilling/resultater.html
Om befolkning og byutviling. Frå Statistisk sentralbyrå.

 

Historisk statistikk frå SSB:

 

<a data-cke-saved-href="http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-13t.txt" href="http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-13t.txt" self"="" class="link">http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-1t.txt
Folkemengd 1664-1990, by og land.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-9t.txt
Del av befolkninga med utanlandsk bakgrunn 1865-1990, etter verdsområde.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/4-4-15t.txt
Talet på legar, tannlegar og sjukepleiarar1860-1985

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-22t.txt
Dødelighet etter aldersgruppe og kjønn 1866-1990

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-23t.txt
Forventa levetid for utvalde aldersgrupper 1921-1990

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-26t.txt
Gjennomsnittsalder ved giftarmål 1851-1990

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-19t.txt
Talet på barn pr. kvinne 1820-1970

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-020220-051.html
Inn- og utvandring 1821-1948

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-13t.txt
Talet på fødde, døde, ekteskap, flytting mm 1735-1993