Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  19 (Imperiene rakner)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgave
   
  19. IMPERIENE RAKNER
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

FN og koloniene

A Hvilken betydning fikk Atlanterhavserklæringer og FN-pakten for kolonienes selvstendighetskamp?
B Hva er et tilsysnsområde?
C Hva er hensikten med tilsynsområdene?
D Hvorfor tror du koloniene ble slike tilsynsområder?
E Hva sier FN-pakten egentlig om kolonienes rett til selvstendighet?
F Hvilke argumenter bruker FNs generalforsamling i 1960 for å gi koloniene selvstendighet?
G Hvorfor tror du punkt 3 i kilde 3 er utformet som det er?


Kilde 1: De Forente Nasjoners Pakt (utdrag)
Undertegnet 26. juni 1945

Artikkel 75
De Forente Nasjoner skal under sin myndighet opprette et internasjonalt tilsynssystem for å administrere og føre tilsyn med slike områder som ved senere individuelle avtaler måtte bli stillet under et slikt tilsyn. Disse områder vil heretter bli kalt tilsynsområder.

Artikkel 76
Hovedformålet med tilsynssystemet er i samsvar med Forente Nasjoners formål som er fastsatt i Paktens artikkel 1, følgende:

a) å fremme internasjonal fred og sikkerhet;
b) å arbeide for fremgang på det politiske, økonomiske, sosiale og undervisningsmessige felt for tilsynsområdets befolkning og deres skrittvise utvikling mot selvstyre eller uavhengighet under hensyntagen til hvert områdes og dets folks særlige forhold og folkenes fritt uttrykte ønske og forøvrig i samsvar med vilkårene i hver enkelt tilsynsavtale;
c) å fremme respekten for menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle uten hensyn til rase, kjønn, språk eller religion, og å fremme erkjennelsen av alle verdens folks innbyrdes avhengighet.

Fra FN-sambandets nettsider, 2003.


Kilde 2: FNs garanti for kolonilandenes selvstendighet
Generalforsamlingens resolusjon 1514, 14.12.1960 (utdrag)
(FN) erklærer at

1 undertrykkelse av folk som følge av fremmed makts dominering og utnyttelse, innebærer en fornektelse av fundamentale menneskerettigheter, og dermed ikke er forenlig med FNs charter. Slik undertrykkelse er også en trussel mot verdensfreden og internasjonalt samarbeid

2 alle mennesker har rett til selvbestemmelse. For å oppnå denne rettighet må de selv definere sin politiske status og fritt utforme sin økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling

3 mangel på politiske, økonomiske, sosiale eller utdanningsmessige forutsetinger er ingen unnskyldning for å forsinke uavhengighet

Fra FNs nettsider, 2003 (oversatt av forfatterne).