Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Multimedia  >  Om historisk person på film
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Opplegg om historisk person på film

Læreplanmål:
Elevane skal kunne
 • presentere ein historisk person og diskutere korleis samtidige samfunnsrammer påverka handlingane til denne personen
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon frå ulike medium og vurdere informasjonen kjeldekritisk i eigne framstillingar
Forslag til aktuelle historiske personar:
 • Julius Caesar
 • Napoleon
 • Marie Antoinette
 • Adolf Hitler
 • Arn – fiktiv tempelriddar
 • Kristoffer Columbus
 • Henrik 8. (England)
 • Elisabeth 1.

Forslag til filmar:
 • Julius Caesar (2002): Regissør: Uli Edel. Med Jeremy Sisto, Richard Harris, Christopher Walken og fleire
 • Napoleon (2002): Fransk-italiensk miniserie med Christian Clavier, Isabella Rossellini, Gerard Depardieu, John Malkovich og fleire
 • Marie Antoinette (2006): Regi: Sofia Coppola
 • Hitler. The rise of evil (2003): Miniserie med Robert Carlyle i hovudrolla

Om alle desse personane er det blitt laga ein eller fleire filmar. Elevane kan anten velje å arbeide med ulike historiske personar, eller heile klassa kan ta for seg same person, for eksempel Julius Caesar, og samanlikne korleis denne personen blir framstilt i ulike filmversjonar. Det dei kjem fram til, bør samanliknast med framstillinga i andre kjelder. Ein framgangsmåte er å samanlikne læreboka, andre fagbøker, historiske romanar, spelefilmar og dokumentarfilmar. Hugs at filmane også er eit produkt av si eiga samtid.


Forslag til problemstillingar:
 • Korleis blir personen framstilt i filmen/filmane?
 • Kva skilnader og likskapar finn vi?
 • Korleis blir handlingane til personen forklarte?
 • Korleis påverkar samfunnet handlingane til personen?
 • Kva kan årsakene vere til at personen blir framstilt ulikt i ulike versjonar?
 • Er filmen eller filmane truverdig(e), sett i forhold til det historiske kjeldematerialet?