Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Bruk av Internett  >  Korleis nytte Internett effektivt?
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Korleis nytte Internett effektivt?


Internett har endra strukturane for korleis vi hentar inn og produserer
informasjon. Grensene mellom sendar og mottakar, produsent og konsument er blitt viska ut. Internett har gjort det mogleg for kvar og ein av oss å publisere informasjon og kunnskap på ein heilt ny måte. Samtidig inneber dette ein trussel mot kvaliteten og sanningsinnhaldet i det som blir publisert. Tekstene blir publiserte utan kontroll og utan at dei blir redigerte av korrekturlesarar, forlag og ansvarlege utgjevarar.

Den nye teknologien påverkar også korleis vi lærarar kommuniserer med elevane. Og vår kompetanse som lærarar når det gjeld søk og kjeldekritiske metodar, påverkar utviklinga av denne kompetansen hos elevane.

Tekster på Internett bør få den same kjeldekritiske vurderinga som tekster frå andre informasjonskjelder, blir det ofte sagt. Men er det verkeleg den same kjeldekritiske vurderinga som må til? Stiller ikkje dette nye mediet nye krav til den kjeldekritiske tilnærminga vår? Og korleis skal vi øve opp elevane sine kjeldekritiske dugleikar?

I denne artikkelen vil eg sjå på kva som særpregar Internett som kjelde, og kor viktig det er at elevane lærer seg å søkje på ein god måte. I elevteksta er det lagt stor vekt på dette, og eg vil komme inn på kvifor dette er nødvendig for å styrkje elevane sine kjeldekritiske dugleikar. Internett i seg sjølv blir med andre ord eit viktig studieobjekt når det gjeld å byggje opp den kjeldekritiske kompetansen til elevane. På same måte blir studiet av ulike søkjemotorar og korleis dei ulike søkjemotorane fungerer, ein viktig del av kompetansebygginga. Eg vil også vise korleis vi kan gjere dette, med konkrete tips og råd.