Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Bruk av Internett  >  Internett som kjelde
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Internett som kjelde

Kva er det så som skil tekster på Internett frå andre kjelder? Ein viktig skilnad er den fysiske eksistensen. Den fysiske plasseringa og utforminga av hieroglyfane kan gi egyptologane ei mengd informasjon. Materialet som pergamentrullane er laga av, kan gi oss informasjon via analyser om kor gamle dei er. Vi kan ikkje arbeide med tekster på Internett på denne måten. Det er vanskeleg ut frå korleis teksta ser ut, å avgjere om det er Sokrates for over 2 400 år sidan eller ein norsk elev i vidaregåande skole som er forfattaren. Det gjer det med andre ord vanskeleg å identifisere kjelda.

Informasjonen på Internett er flyktig og forgjengeleg på ein heilt annan måte enn bøker. Der vi før kunne vise til den opphavlege teksten og gå tilbake til den seinare for ytterlegare analysar, er ikkje dette like lett med tekster som vi finn på Internett. Ein tekst på Internett kan eg som forfattar gå tilbake og endre når eg har fått ein ny tanke eller eit nytt perspektiv.

Der den tradisjonelle kjeldekritikken baserer sin metode på at kjelda er sånn nokolunde seriøs, treng ikkje kjelder på Internett å vere det. Her finn eg CNN-journalistar og seriøse forskarar, men eg finn også forvirra dårar og besette fanatikarar, mystiske desinformatørar og dunkle politiske grupperingar som alle har eit felles mål: å få meg til å tru på deira bodskap.

Til slutt har vi hyperteksten som dominerer på Internett, moglegheita til å lenkje min. tekst til andre tekster. Skal vi ta med lenkjene når vi vurderer ei Internett-kjelde? Kanskje er det slik at det einaste vi kan gå ut frå når vi skal vurdere kjelder på Internett er sjølve teksta, og da er det tekstkritikk vi snakkar om. Da står vi igjen med to viktige spørsmål. Kven er sendaren? Kva er formålet med teksta?

Nye utfordringar
Kjeldekritikk er vanskeleg. Kjeldekritikk i ei verd der informasjonsspreiinga skjer så raskt som i dag, er vanskelegare. Kjeldekritikk i ei verd der nye medium gir oss alle høve til å bli medprodusentar, er nesten uoverkommeleg. Samtidig seier læreplanane våre at kjeldekritisk kompetanse er ein grunnleggjande dugleik. Men kva veit vi om korleis elevane opptrer på nett, og deira kjeldekritiske refleksjonar omkring bruken av dette mediet?