Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Bruk av Internett  >  Skolens kultur og utforminga av oppgåvene
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Skolens kultur og utforminga av oppgåvene

Korleis vi utformer oppgåvene elevane skal løyse, påverkar i stor grad korleis elevane søkjer på Internett,og det igjen korleis elevane arbeider med kjeldekritikk. Dersom vi i stor grad ber elevane løyse oppgåver som er reproduserande, der dei ser på oppgåva som å tilpasse andre forfattarars tekster til ein ny heilskap, og der fakta blir det einaste viktige, så blir ikkje elevane stimulerte til å halde seg kjeldekritisk til dei tekstene dei arbeider med. Dersom elevane ser på oppgåva si som å finne svar på dei faktaspørsmåla vi lærarar stiller, kvifor skal dei da vere kritiske til den informasjonen dei finn?

I dagens skolekultur slik den er å finne i mange lærebøker, handlar mykje om å plukke fakta ut av enkeltståande tekster. Faren er at elevane kjem til å bruke Internett som kunnskapsbase, slik dei tradisjonelt har brukt læreboka og oss lærarar som kunnskapsbase. I forlenginga av dette loser vi elevane inn på trygge sider på Internett som erstatning for læreboka. Dette kan føre til at elevane hamnar i ein falsk tryggleik og overfører denne til andre delar av nettet. Dessutan lar vi elevane gå glipp av Internetts styrke, det rommet for fleire stemmer som er der. Det blir derfor viktig å lage oppgåver som stimulerer eleven til å kommunisere noko med tekstene sine, la eleven bli produsent i staden for konsument.

Ein måte å gjere dette på kan vere å gi elevane oppgåver der tekstene deira har reelle mottakarar, det kan vere elevar i andre land, elevar på eit lågare skoletrinn. Ein kan for eksempel la elevane lage ein «fagwiki» i historie med vekt på holocaust. «Wikiverktøyet» Wetpaint er eit gratisverktøy og er enkelt å bruke, både for elevar og lærarar. Eit eksempel her kan vere denne «fagwikien» i samfunnskunnskap. Og kvifor ikkje la elevane lage ein «podkast» om emnet?

Elevane vil undervegs i søkjeprosessen kjenne seg usikre og tvilande til arbeidet med problemstillinga. Det er derfor viktig at vi som lærarar rettleier elevane grundig i denne prosessen. For å få til det må vi ha løyst oppgåva sjølv, gjort dei nødvendige søka på nettet sjølv, slik at vi kan hjelpe elevane vidare.