Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Bruk av Internett  >  Mangel på kunnskap og dugleikar
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Mangel på kunnskap og dugleikar

Elevane manglar i stor grad informasjonsdugleikar, særleg i det å søkje etter informasjon. Dei «googlar», det vil seie at dei bruker berre søkjemotoren Google når dei skal hente inn informasjon. Eit søk i Google om holocaust gir elevane over 29 millionar treff, det er som å seie «Godt nytt! Vi har lokalisert tingen du leitar etter. Han oppheld seg på jorda!»

Det er viktig at elevane kjenner til kva som særpregar søkjemotorar og Internett. Ein måte å gjere dette på er å la elevane presentere dagens faglege nettstad. Dei gjer greie for korleis dei fann nettstaden, kvaliteten på innhaldet på nettstaden, og gir ei kjeldekritisk vurdering av den. På den måten får elevane jamleg trening i å søkje på Internett og ein kan setje i gong ein samtale om nettstaden og om kjeldekritikk, og på denne måten skape medvit omkring bruk av informasjon frå Internett.

Ein annan måte kan vere å innføre ein søkjekonkurranse som går kvar veke, der elevane får ei oppgåve som dei skal løyse. Knytt til emnet holocaust, kan oppgåva vere slik:

«Kvar låg utryddingsleirane til tyskarane? Skriv kort med eigne ord kva du har funne. Skriv også korleis du søkte og nettadressene der du har funne svara. Ta med ei kjeldekritisk vurdering av kjeldene.»

På denne måten får vi styrkt elevane sin kompetanse når det gjeld ulike typar kjelder, og korleis Internett er bygd opp. Ofte ser ikkje elevane forskjell på ei nettside som er produsert av ein universitetsinstitusjon og ein «wikipedia». Å få fram kva som særpregar ein «wiki», slik det er gjort i elevteksten knytt til Wikipedia, er viktig. Dersom elevane berre ser på dei ulike nettsidene som eit objekt, og ikkje ser på kva for type nettside det er og korleis den er produsert, så går ein glipp av ei vurdering av verdien av nettsida. Derfor er det viktig at elevane får ei forståing av kva Internett er. Internett i seg sjølv blir med andre ord eit viktig studieobjekt når det gjeld å byggje opp den kjeldekritiske kompetansen hos elevane.

På same måte blir studiet av ulike søkjemotorar og korleis dei ulike søkjemotorane fungerer,ein viktig del av kompetansebygginga. Dessutan ser vi også at nettet i stadig større grad inneheld samansette tekster, med lyd, bilete og film. Dermed blir kunnskap om lyd, bilete og film viktigare, ikkje minst om korleis slike tekster kan manipulerast i dagens digitale kvardag.