Du er her: Hovedsiden  >    >  Ordforklaringer
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Ordforklaringer

Adel En gruppe i samfunnet med spesielle rettigheter som skilte dem ut fra resten av befolkningen. Slike rettigheter kunne være skattefrihet og enerett til stillinger i statsadministrasjonen og til offisersstillinger i hæren. Adelskap gikk ofte i arv

Allianse Avtale mellom to parter der de lover å hjelpe hverandre

Allianse, militær Bindende avtale om militært samarbeid mellom to eller flere land, der partene er villige til å gå til krig under gitte betingelser

Annektere Tilegne seg eller erobre en annen stats område, oftest med militær makt

Antisemittisme Fellesbegrep for jødefiendtlige holdninger som springer ut av både tro og rasefordommer

Antikken Perioden i europeisk historie fra ca. 500 f.Kr. til ca. 500 e.Kr.

Appeasement Politikk som går ut på å gi etter for en aggressiv stat eller statsleder for å unngå krig. Begrepet ble først brukt om den britiske statsminister Neville Chamberlains forsøk på skape forhold som var så akseptable for Adolf Hitler at han ikke ville gå til krig

Arbeiderklasse Mennesker som er ansatt i den direkte produksjonen av varer og tjenester, men som ikke selv står som eiere av virksomheten. Begrepet arbeiderklasse oppstod i forbindelse med industrialiseringen på 1800-tallet, da arbeidere ble samlet i fabrikkene

Aristokrati Styreform der makten ligger hos adelen eller andre som arver makten

Borgerkrig Organiserte væpnede kamper mellom innbyggere i samme stat

Borgerskap I middelalderen knyttet til retten til å drive handel eller håndverk i en by. I Frankrike var borgerskapet senere en viktig del av tredjestanden. Kan også bli brukt synonymt med kapitalist eller om de som støtter kapitalismen. I det siste tilfellet kan en også bruke begrepet borgerlig.

Byråkrati Et system for styring av en stat ved hjelp av statsansatte

Conquistador Spansk soldat, oppdager eller lykkejeger som deltok under erobringen av Amerika på 1500-tallet

Deflasjon Fallende priser og lønninger, det vil si økende pengeverdi

Demografi Vitenskapen om hvordan menneskelige befolkninger er sammensatt og utvikler seg

Demografisk krise Et kortere tidsrom med uvanlig mange dødsfall

Demokrati Styreform der folket bestemmer. Folket gjør sin innflytelse gjeldende enten ved selv å delta (direkte demokrati) eller gjennom valgte representanter (representativt demokrati)

Domenejord Den delen av jorda som føydalherren selv kontrollerte i middelalderen

Dynasti Rekke av keisere eller konger av samme slekt

Dyrtida Årene 1917–1920 i Norge, da prisene steg raskere enn lønningene

Ekspansjon Økning, vekst, større utbredelse – ofte utvidelse av eget territorium

Embetsmann Person som er ansatt i en høyere stilling i administrasjonen av en stat

Emigrant Utvandrer

Emigrasjon Utvandring

Enevelde Styreform der én person i prinsippet har all makt. Særlig brukt om kongedømmene i Europa på 1600- og 1700-tallet (for eksempel Frankrike og Danmark-Norge)

Entente Utenrikspolitisk avtale mellom to eller flere land som inneholder løfter om konsultasjon og diplomatisk støtte. En entente er mindre forpliktende enn en allianse

Epidemi Økt hyppighet og forekomst av sykdommer eller økt hyppighet av dødsfall blant grupper av mennesker innenfor et begrenset eller definert tidsrom

Etnisk rensning Begrep som brukes om forsøk på å fjerne folkegrupper eller etniske grupper fra et område. Metodene kan være tvangsflytting og massedrap

Eurasia Område som omfatter Europa og Asia. Enkelte inkluderer også Nord-Afrika i betegnelsen

Eurosentrisme En betraktningsmåte som setter Europa i sentrum

Fascisme En voldelig, antidemokratisk bevegelse, grunnlagt av Benito Mussolini i Italia i 1919. Fascismen var nasjonalistisk, antiliberalistisk og antisosialistisk. Den tyske nazismen var en ekstrem variant av fascismen, med rasisme og spesielt antisemittisme som et bærende element

Folkefront Antifascistiske valgforbund og regjeringskoalisjoner som kommunistpartiene tok initiativ til i årene 1934–1939

Folkemord Systematisk drap på mennesker på grunn av nasjonalitet, etnisitet, rase, tro eller religion

Folkesuverenitet Prinsippet om at det er folket som gjennom valg har den øverste makten i en stat

Fundamentalisme Livssyn som går ut på at samfunnet bygger på religiøse skrifter som Koranen eller Bibelen. Skriftene tas bokstavelig og blir oppfattet som ufeilbarlige i alle detaljer

Føydalisme Et politisk og økonomisk system som utviklet seg i Europa på 700- og 800-tallet, der kongen delte ut jord (len) til adelen mot at adelen hjalp kongen i krig og beskyttet bøndene som bodde i lenet. Bøndene betalte tributt til adelen

Gjensidighetsøkonomi Samfunn der fordelingen av goder skjer gjennom utveksling av gaver

Glasnost Åpenhet – den sovjetiske statslederen Mikhail Gorbatsjovs betegnelse på den nye politikken som skulle føres i Sovjetunionen

Globalisering Den komplekse formen for gjensidig avhengighet mellom verdens sivilisasjoner som preger vårt liv i dag. Denne sammenvevingen gir seg uttrykk i at varer, kapital, kunnskap, informasjon, teknologi og mennesker beveger seg i økende omfang og i stadig større hastighet mellom land

Gods Økonomisk, sosialt og administrativt system som utviklet seg i Europa etter Romerrikets fall. Bønder søkte støtte hos de mektigste jordeierne. I den forbindelse lot bøndene herrene få kontroll over jorda. Bøndene betalte dessuten avgifter av ulike slag til herrene. Godset var delt i to; domenejorda som tilhørte herren, og bondegodset som tilhørte bøndene

Gulag Nettverk av i alt 476 arbeidsleirer for politiske fanger i Sovjetunionen

Handelsbalanse Forholdet mellom verdien av importen og eksporten i et land. (Se også merkantilisme)

Hegemoni Overherredømme

Hierarki Et pyramideformet system med over- og underordnende

Hovedavtale En avtale mellom partene i arbeidslivet om prinsippene som skal gjelde der. Avtalen omfatter blant annet retningslinjer for forhandlinger om lønn og arbeidsvilkår, om arbeidsfred mellom tariffperioder og for retten til ulike aksjoner som streik og lockout

Hugenott Franskmann som tilhørte den reformerte kirke på 1500- og 1600-tallet

Humanisme Intellektuell retning under renessansen, der filosofer studerte antikkens tekster og fokuserte på menneskets muligheter

Husmann En person som leide et mindre stykke jord av en gårdbruker

Høvding Øverste politiske og religiøse leder for et distrikt (i Norge før rikssamlingen)

Håndfesting Skriftlig avtale mellom en ny konge og riksrådet som har valgt ham

Ideologi Tenkemåter og mønstre av ideer i et politisk system eller et livssyn som både vil forklare verden og si noe om hvordan den bør ordnes

Imperialisme Å skaffe seg herredømme og kontroll over et annet land, enten det skjer militært, politisk eller økonomisk

Immigrant Innvandrer

Immigrasjon Innvandring

Imperium En politisk enhet der flere folkeslag eller land blir styrt av én hersker

Individualisme Tenkemåte og kultur som vektlegger individet og individuelle verdier og valg, i motsetning til ulike fellesskaper, kollektive normer og felles interesser

Industri Masseproduksjon av varer med hjelp av maskiner

Inflasjon Stigende priser og lønninger, det vil si fallende pengeverdi

Inkvisisjon Kirkelig domstol i den romersk-katolske kirken som skulle undersøke og utrydde vranglære (kjetteri)

Innflytelsessfære Et område – en stat eller del av en stat – der en stormakt øver stor innflytelse uten å overta styret

Intervensjon Militær innblanding i en annen stats indre politikk

Intifada Arabisk uttrykk som betyr «å riste av». Brukt om palestinske aksjoner mot Israel. Den første intifadaen kom i 1987

Islamisme En ideologi der islam blir brukt som rettesnor for politisk handling. Målet er å skape en stat som bygger på islamsk religiøs lov og praksis

Jappetida Årene 1983–1986 i Norge, som var preget av aksjespekulasjon og nyrike, karrierefokuserte og statusorienterte «japper» med prangende forbruk. Blir også brukt om resten av 1980-årene

Jobbetida Årene 1916–1920 i Norge, da det var stor aksjespekulasjon og mange nyrike

Jordbruk Produksjon av mat ved hjelp av plantedyrking og temming av dyr

Kald krig En situasjon der motsetningene mellom to eller flere land er like sterke som under en krig, men uten at det kommer til militær konfrontasjon. Den kalde krigen er betegnelsen på det spente forholdet som oppstod mellom USA og Sovjetunionen etter 1945

Kalif Tidligere den øverste politiske og religiøse lederen i en muslimsk stat

Kalvinist Person som tilhører det reformerte kirkesamfunnet til Jean Calvin. Kalvinsk etikk har fellestrekk med kapitalistisk mentalitet, og kalvinister er kjent for et nøysomt og nøkternt levesett

Kapitalisme Et økonomisk system der mennesker som har penger, investerer pengene sine for å skape profitt

Kapitalistisk samfunn Et samfunn der kapitalismen er det dominerende økonomiske systemet

Klasse Samfunnsgruppe som lever under relativt likeartede vilkår, og som oppfatter seg som en gruppe med felles interesser

Klassebevissthet Bevisstheten om at en tilhører en samfunnsgruppe med felles erfaringer, felles kjennetegn og felles interesser

Klassekamp Sosiale klasser i aktiv interessekamp mot hverandre (se klasse)

Kaste En av de fire klassene i det sosiale systemet som arierne etablerte i India

Kjetter Vranglærer

Kollektivisering Programmet for omforming av jordbruket i Sovjetunionen under Josef Stalin. Ved å tvinge bøndene til å arbeide på statskontrollerte storgårder forsøkte sovjetregimet å kontrollere og øke jordbruksproduksjonen for å kunne finansiere industrialiseringen

Koloni Område som er kontrollert av en stat som ligger langt borte, oftest oversjøisk

Konservatisme Politisk tankeretning som advarer mot drastiske forandringer av et samfunnssystem

Konsesjonslov Lov som sier at en må ha godkjennelse av staten (konsesjon) for å kjøpe eiendom eller sette i gang virksomhet av bestemte typer. Staten kan knytte betingelser til konsesjonen og kontrollere at betingelsene blir overholdt

Konstitusjon Grunnlov eller forfatning, regler for hvordan en stat skal styres

Konstitusjonelt kongedømme Monarki der herskerens makt er begrenset av landets lover

Korstog Krigstokt i middelalderen som skulle spre katolsk kristendom eller verne den mot hedninger, muslimer og vranglærere (kjettere). Mest brukt om krigene som vesteuropeiske riddere førte for å befri Jerusalem fra muslimene

Kreditt lån. Kreditor = den en skylder penger

Kultur Alt det som mennesker tenker, utfører eller skaper, og som kan overføres til nye generasjoner

Landskyld Årlig leie som en gårdbruker betaler når han ikke eier jorda selv

Laug Forening i middelalderen bestående av mennesker som hadde samme yrke. Lauget bestemte lønninger og priser

Leidang Sjøforsvarsordning. Bøndene hadde plikt til å holde krigsskip og bemanne det i tilfelle krig

Lekmannskristendom Kristendomsform der prester har liten eller ingen plass i det religiøse livet

Len Den eiendommen en vasall fikk av herren i det europeiske føydalsystemet

Len Fram til 1660 betegnelsen for administrative enheter i Norge, tilsvarende senere amt og fylke

Liberal I kulturell og rettsstatlig sammenheng: for frihet på områder som tanke- og talefrihet, trosfrihet og frihet for ulike minoritetsgrupper til å leve etter sine verdier og skikker. Mange slike liberale prinsipper er stadfestet i Grunnloven. Se også liberalisme

Liberalisme Samfunnssyn som krever politisk, religiøs og økonomisk frihet for den enkelte uten statlig innblanding. Samfunnet skal styres gjennom folkevalgte forsamlinger. Forslag om liberalisering i samfunnslivet betyr som oftest at offentlige restriksjoner, inngrep, reguleringer og sensur skal tas bort

Liberalisme, økonomisk Økonomisk lære som går inn for privat eiendomsrett, fri konkurranse, frihandel og et fritt marked der staten ikke blander seg inn

Liberalistisk politikk Politikk basert på få offentlige inngrep i næringslivet og på likestilling og konkurranse

Livegen Fattig bonde som ikke eide jorda selv, men fikk dyrke noe av godseierens jord. En livegen hadde arbeidsplikt på godset og hadde ikke lov til å flytte uten godseierens tillatelse

Lydrike Et rike som blir styrt fra et annet

Magna Carta Et dokument fra 1215 som gav adelen i England politiske rettigheter overfor kongen

Maktfordelingsprinsippet Prinsippet om at makten skal være delt i en utøvende makt (konge og regjering), en lovgivende makt (nasjonalforsamling) og en dømmende makt (domstolene), og at ingen av de tre skal gripe inn i de andres ansvarsområder

Mandarin Embetsmann i Kina som ble rekruttert til stillingen gjennom eksamener

Mandat Fullmakt til å gjøre noe på vegne av noen

Mandatområde Visse områder i Midtøsten, Afrika og Stillehavet som etter første verdenskrig ble administrert av en stat på vegne av Folkeforbundet

Mandsjuene Et nomadisk folk som erobret Kina på 1600-tallet

Markedskrefter De endringene som skjer i økonomien gjennom svingende tilbud og etterspørsel etter varer, og hvor og hvordan det gir mest avkastning eller profitt å produsere denne varen for dem som har investert i virksomheten. Markedskreftene påvirker også arbeidsforhold, sosiale forhold, politiske forhold og internasjonale forbindelser (se globalisering)

Merkantilisme Økonomisk politikk der stater prøver å øke sin rikdom og makt ved å skaffe seg store mengder gull og sølv, og ved å eksportere mer enn de importerer

Middelalderen Periode i europeisk historie mellom ca. 500 e.Kr. og 1500 e.Kr.

Middelklasse Ingen ensartet gruppe. Middelklassen bestod tradisjonelt av håndverkere, småkjøpmenn, leger, lærere og advokater, også kalt småborgere. Med industrien og urbaniseringen kom nye yrkesgrupper til, som kontorister, bokholdere, ekspeditører, revisorer, forretningsførere og driftsledere

Migrasjon Fellesbetegnelse for emigrasjon (utvandring) og immigrasjon (innvandring)

Militarisme Politisk system basert på militærmakt

Minoritet Folkegruppe som utgjør et mindretall i et samfunn

Mobilitet, geografisk Flytting – når mennesker skifter bosted

Mobilitet, sosial Flytting – når mennesker skifter samfunnsgruppe

Mogulene Nomadene som vandret inn i India på 1500-tallet og etablerte et mektig muslimsk rike der

Monarki Styreform med konge eller dronning

Monopol, markedsmonopol Når en bedrift, et selskap eller en kjede (trust) i praksis har kontroll med all, eller nesten all, produksjon eller omsetning av varer eller tjenester på et område og på den måten kontrollerer marked og priser

Monopol, statlig Når staten gjennom lover har fått enerett på en bestemt virksomhet

Monoteisme Troen på én gud

Myte Fortelling om guder, forfedre, helter eller historiske hendelser som skal forklare naturfenomener, kulturen eller politikken i et samfunn. Myter er en tolkning eller oppfatning som baserer seg på tro, og som kan ikke bevises

Nasjonalisme En ideologi som hevder at hvert folk med et særskilt språk og en egen kultur og historie bør danne sin egen stat. Ordet nasjon blir da brukt både om folket og staten

Nazisme Se fascisme

Nomade Medlem av en gruppe som ikke har en fast boplass, og som vandrer fra sted til sted sammen med dyrene sine på jakt etter mat, vann og beitemarker

Odelsrett Rett til innen en viss frist å kunne kjøpe tilbake jord som er solgt

Pari kurs Valutaen er bundet til den internasjonale prisen på gull eller sølv som et felles valutamål (pari = lik)

Parlament Samling av representanter som bestemmer lover

Parlamentarisme En statsskikk der den folkevalgte nasjonalforsamlingen i et land har rett til å utpeke regjeringen. Regjeringen må ha støtte fra et flertall i nasjonalforsamlingen

Patriark Den øverste lederen i den ortodokse kirken

Patrisier Medlem av den rike og privilegerte overklassen i antikkens Roma

Patronasje Bånd mellom en patron og en klient. Oppstår når patronen gir en gave som klienten gjengjelder med troskap og tjenester

Perestrojka Omstrukturering – den sovjetiske statslederen Mikhail Gorbatsjovs modell for hvordan sovjetisk økonomi skulle styrkes

Personalunion Forbindelse mellom to stater som er selvstendige, men som har felles konge

Plebeier Medlem av klassen av bønder, håndverkere og handelsmenn i antikkens Roma

Politisk islam Se islamisme

Privatisering Overføring av eierskap eller virksomhet fra det offentlige eller fra fellesskaper til private

Privilegier Fordeler og særretter som staten har gitt til enkeltpersoner eller grupper

Profitt Fortjeneste ved kjøp og salg

Proteksjonisme Beskyttelse av eget næringsliv mot utenlandsk konkurranse, for eksempel ved hjelp av høy toll og importbegrensninger

Protektorat En form for kolonistyre der den lokale herskeren i et område beholdt makten formelt, men måtte handle etter råd fra kolonimakten og stod under kolonimaktens såkalte beskyttelse (engelsk: protection)

Protestant Medlemmer av de kristne kirkesamfunnene som ble grunnlagt gjennom reformasjonen i Europa på 1500-tallet, ble kalt protestanter

Provins Landområde eller landsdel under Romerriket

Rasisme Dyrking av egen rase og forakt for andre raser

Rasjonering Når myndighetene regulerer omsetningen av viktige varer slik at alle skal få en fastsatt del (for eksempel av mat, klær og brensel), eller slik at varene blir styrt dit behovet eller samfunnsnytten er størst (for eksempel byggematerialer, biler og telefoner)

Republikk Styreform uten konge eller dronning, der makten ligger i hendene på en folkevalgt leder

Retorikk Talekunst som særlig tar sikte på å overbevise tilhørerne om et synspunkt eller en måte å se ting på, for eksempel i politisk sammenheng. Se også ideologi

Rettsstat En stat med institusjoner og praksis som hviler på kjente og skriftfestede lover og regler

Revolusjon Grunnleggende og rask omveltning

Riksråd Forsamling med representanter for adel og (før 1536) biskopene. Brukt av kongen som en slags regjering

Sanker- og jegersamfunn Samfunn der menneskene lever av å høste direkte fra naturen gjennom jakt og sanking. De flytter gjerne fra sted til sted

Scenario Bilde av en mulig framtidsutvikling basert på utviklingstrekk en ser i samtida

Selvberging Et økonomisk system der hvert hushold selv forsøker å produsere det meste av varene det trenger

Shogun Den øverste generalen i Japan, som ofte styrte på vegne av keiseren. Hadde stor betydning fra ca. 1200 og fram til 1868

Sionisme Opprinnelig en bevegelse som arbeidet for å etablere en jødisk stat i Palestina. Etter 1948 har sionismens mål vært å bevare og styrke den jødiske nasjonalstaten Israel

Sivilisasjon En stat med byer, arbeidsdeling, skrift, byråkrati, avansert teknologi, kunst og vitenskap

Slektskapssamfunn En samfunnstype der menneskene er vevd sammen i et nettverk av plikter og rettigheter uten at de er kontrollert av en sentral statsmakt. Sankere og jegere, svibrukere og nomader levde ofte i slike samfunn. De økonomiske godene ble fordelt etter gjensidighetsprinsippet. Individets rettigheter var underordnet fellesskapet i familien, klanen eller landsbyen

Sosialdarwinisme En teori som sier at utviklingen av samfunnet følger de samme lover som gjelder for utviklingen av biologiske arter

Sosialisering Opplæring og oppøving av mennesker til å bli fullverdige medlemmer av et fellesskap

Sosialisme Lære som sier at rettferdighet kan oppnås gjennom felles solidarisk kamp mot utbytting og undertrykkelse, og at næringslivet bør eies av staten eller av arbeiderne

Sosialliberalisme En form for liberalisme som sier at staten må legge forholdene til rette for sosialt forsvarlig og ansvarlig individuell utfoldelse. Det vil si at den enkelte skal ha størst mulig frihet på alle livsområder så lenge det ikke går utover andres rett. Men staten kan gripe inn overfor egne borgere når hensikten er å hindre at andre blir ble skadet

Spekulasjonsobjekt Når mange investerer penger i en verdi som stiger med sikte på raskt salg og profitt, for eksempel jord under første verdenskrig

Standssamfunn Et samfunn som består av grupper (stender) som er ulike i rettsstilling og i levekår, og der det er vanskelig å skifte gruppe

Statskirke En kirke der den formelle ledelsen ligger hos øverste myndighet i staten

Statskupp Når innflytelsesrike grupper i et land tar makten med udemokratiske midler og ved hjelp av militær støtte

Stender Samfunnsgrupper med hver sine rettigheter og plikter

Strukturrasjonalisering Særlig brukt i etterkrigstida om arbeidet for større og mer økonomisk lønnsomme enheter på ulike områder, ofte gjennom sammenslåinger og ved å fjerne de mindre enhetene

Suffragette Frontkjemper for kvinnelig stemmerett, som demonstrerte blant annet ved å forstyrre politiske møter

Tariffavtaler Felles avtale om lønn og arbeidsvilkår

Territorial Som tilhører eller gjelder et landområde

Terrorisme Handling som tar sikte på å rette oppmerksomhet mot en sak ved bruk av vold. Hensikten bak handlingen er også å skape frykt hos befolkningen

Ting Forsamling som dømte i rettssaker og som (i middelalderen) valgte eller godkjente en konge

Tributt En ytelse fra en underlegen til en overlegen for at den underlegne skulle få beskyttelse. Ytelsen kunne betales i form av naturalia, arbeid eller penger

Tributtsamfunn Et tributtsamfunn oppstod når en sterk leder klarte å samle mange små slektskapssamfunn i ett sentralt rike. Ved hjelp av en hær og et byråkrati fikk herskeren kontroll over et større geografisk område

Tvangstida Årene 1914–1918 i Norge, da jordbruket ble pålagt dyrkingskvoter av staten

Union forbindelse mellom to stater

Universell Som omfatter eller gjelder alle

Urbanisering Veksten i byer og folk som flytter til byene

Vasall En person i middelalderens Europa som mottok et stykke jord (et len) fra en overordnet mot at han skulle være lojal og yte den overordnede tjenester

Velferd Å få sikret sine grunnleggende behov og en viss levestandard

Velferdsstaten Betegnelse som brukes om det norske velferdssystemet fra rundt 1967 (se velferd)

Veto Mulighet som den utøvende makten har til å forkaste en lov som den lovgivende makten har vedtatt

Viking En skandinav som i tida ca. 800–1050 reiste på plyndringsferder i resten av Europa

Vitenskap Logisk framgangsmåte for innhenting av informasjon om naturen, der observasjon og eksperimenter blir brukt for å teste teorier

Voldgiftslov lov om hvordan staten kan gripe inn i fastlåste arbeidskonflikter som skader samfunnet