Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Om eksamen   >  Retningslinjer for eksamen
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Retningslinjer for eksamen

Elevene skal få beskjed om at de er trukket ut til eksamen, senest 48 timer før selve eksamen. Da skal de også få vite hvilket fag de er trukket ut i. Hvis forberedelsestida er mer enn 48 timer, får elevene beskjed samtidig som de får oppgaven, for eksempel fem dager før selve eksamen.

Poenget med eksamen er selvsagt at elevene skal vise hva de kan. Det er graden av måloppnåelse i faget som skal ligge til grunn for vurderingen. Det vil si at oppgaven eller oppgavene de får, skal være basert på kompetansemålene i læreplanen for historie. Men eksamensoppgavene skal også måle elevenes helhetlige kompetanse. Det vil si at også målene i læreplanens generelle del skal vurderes.

For at elevene skal få mulighet til å vise hva de kan på disse områdene, blir det som regel lagt opp til en forberedelsestid ved eksamen. Lengden på og innholdet i forberedelsestida varierer. Forberedelsestida kan være fra én til fem dager. Innenfor denne rammen står hver skole foreløpig ganske fritt når det gjelder hvordan forberedelsestida skal organiseres.

I forberedelsestida er alle hjelpemidler tillatt. De samme reglene gjelder for individuell eksamen som for gruppeeksamen. Elevene skal ikke vurderes under forberedelsestida. Det de gjør eller ikke gjør i forberedelsestida, skal altså ikke ha noe å si for hvilken karakter de får.

Det er faglæreren som utarbeider forslag til eksamensoppgaver, som skal godkjennes av en sensor fra en annen skole. Under eksamen skal en eksaminator (faglæreren) og en sensor være til stede, og de skal i fellesskap bli enige om karakteren. Ved uenighet er det sensor som avgjør.