Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Om eksamen   >  Ulike eksamensvarianter
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Ulike eksamensvarianter

Ut fra retningslinjene kan muntlig eksamen i historie foregå på flere måter. Elevene kan ikke selv bestemme hvilken eksamensform de skal ha, men klassen og læreren bør diskutere ulike eksamensformer tidlig i skoleåret. Det skal være samsvar mellom eksamensformen og undervisningen gjennom skoleåret, slik at elevene ikke får en oppgavetype til eksamen som de ikke har arbeidet med tidligere.

Hvordan foregår så selve eksamen?

Individuell eksamen vil si at elevene er alene inne til eksaminasjonen, men de kan selvsagt samarbeide med andre i forberedelsestida. Under eksamen skal elevene gi en presentasjon av svaret på oppgaven, etterfulgt av en samtale med eksaminator. Elevene bør ta initiativ selv og snakke mest mulig på egen hånd. Eksaminator er der for å hjelpe til om elevene får problemer. Poenget med eksamen er at elevene skal få vist det de kan. De skal ikke lese opp ordrett fra et ferdig manus. Selve eksaminasjonen tar mellom 20 og 30 minutter.

Elevene får utdelt en oppgave som kan være et emne eller én eller flere problemstillinger. Det kan også være historisk materiale knyttet til oppgaven, eller elevene blir bedt om å finne historisk materiale selv. Det er derfor viktig at elevene har kunnskap om historisk materiale og kildevurdering. De har krav på å vite hvilke mål i læreplanen som dekkes av oppgaven.

Selve eksamensoppgaven får elevene samtidig som de får vite at de skal opp til muntlig eksamen. Eksamensoppgavene kan være utformet på ulike måter. Elevene kan få i oppgave å lage problemstillinger selv, ut fra det emnet de har fått, eller de kan få konkrete problemstillinger å arbeide med. De bør alltid konkretisere oppgaven de har fått, og gjerne gjøre greie for de valgene de har tatt. Det er som regel mange måter å løse oppgaven på, og elevene må derfor tenke seg nøye om før de bestemmer seg for hva de vil legge vekt på. Det er fint om de klarer å grunngi hvorfor de har valgt å gjøre det de har gjort.

Gruppeeksamen er ikke så aktuelt lenger, men dersom en skole velger en slik eksamensform, arbeider elevene i grupper på 2 til 4 personer. De får en time til forberedelse og er sammen inne til eksamen. Vurderingen er individuell. Det vil si at hver elev får en karakter som viser vedkommendes egen prestasjon, uavhengig av de andre i gruppa. Når det gjelder oppgaven, er det samme prosedyre ved gruppeeksamen som ved individuell eksamen. Forskjellen er at gruppa sammen skal lage problemstillinger og svare på disse. Under selve eksaminasjonen skal hvert gruppemedlem holde et innlegg etterfulgt av en samtale mellom gruppemedlemmene og eksaminator. Elevene får en instruks til oppgaven som sier hvordan dette skal foregå.

Temaet for eksamen kan være knyttet til et prosjektarbeid eller liknende som har vært gjennomført tidligere i skoleåret. Noen bruker mappevurdering som eksamensform. Mappevurdering er en metode som baserer seg på at en samler alt arbeid i faget gjennom hele skoleåret. Innholdet i elevens mappe – altså alt eleven har produsert i løpet av skoleåret – brukes som utgangspunkt ved eksamen.