Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Om eksamen   >  Ulike eksamensvariantar
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Ulike eksamensvariantar

Ut frå retningslinjene kan munnleg eksamen i historie gå føre seg på fleire måtar. Elevane kan ikkje sjølve avgjere kva eksamensform dei skal ha, men klassa og læraren bør diskutere ulike eksamensformer tidleg i skoleåret. Det skal vere samsvar mellom eksamensforma og undervisninga gjennom skoleåret, slik at elevane ikkje får ein oppgåvetype til eksamen som dei ikkje har arbeidd med tidlegare.

Korleis går så sjølve eksamen føre seg? Individuell eksamen vil seie at elevane er åleine inne til eksaminasjonen, men dei kan sjølvsagt samarbeide med andre i førebuingstida. Under eksamen skal elevane gi ein presentasjon av svaret på oppgåva, etterfølgd av ein samtale med eksaminator. Elevane bør ta initiativ sjølve og snakke mest mogleg på eiga hand. Eksaminator er der for å hjelpe til om eleven får problem. Poenget med eksamen er at elevane skal få vist det dei kan. Dei skal ikkje lese opp ordrett frå eit ferdig manus. Sjølve eksaminasjonen tek mellom 20 og 30 minutt.

Elevane får utdelt ei oppgåve som kan vere eit emne eller éi eller fleire problemstillingar. Det kan også vere historisk materiale knytt til oppgåva, eller elevane blir bedne om å finne historisk materiale sjølve. Det er derfor viktig at elevane har kunnskap om historisk materiale og kjeldevurdering. Dei har krav på å vite kva mål i læreplanen som er dekte av oppgåva.

Sjølve eksamensoppgåva får elevane samtidig som dei får vite at dei skal opp til munnleg eksamen. Eksamensoppgåvene kan vere utformat på ulike måtar. Elevane kan få i oppgåve å lage problemstillingar sjølve, ut frå det emnet dei har fått, eller dei kan få konkrete problemstillingar å arbeide med. Dei bør alltid konkretisere oppgåva dei har fått, og gjerne gjere greie for dei vala dei har gjort. Det er som regel mange måter å løse oppgaven på, og elevene må derfor tenke seg nøye om før de bestemmer seg for hva de vil legge vekt på. Det er fint om de klarer å grunngi hvorfor de har valgt å gjøre det de har gjort.

Gruppeeksamen er ikke så aktuelt lenger, men dersom en skole velger en slik eksamensform, arbeider elevene i grupper på 2 til 4 personer. De får en time til forberedelse og er sammen inne til eksamen. Vurderingen er individuell. Det vil si at hver elev får en karakter som viser vedkommendes egen prestasjon, uavhengig av de andre i gruppa. Når det gjelder oppgaven, er det samme prosedyre ved gruppeeksamen som ved individuell eksamen. Forskjellen er at gruppa sammen skal lage problemstillinger og svare på disse. Under selve eksaminasjonen skal hvert gruppemedlem holde et innlegg etterfulgt av en samtale mellom gruppemedlemmene og eksaminator. Elevene får en instruks til oppgaven som sier hvordan dette skal foregå.

Temaet for eksamen kan være knyttet til et prosjektarbeid eller liknende som har vært gjennomført tidligere i skoleåret. Noen bruker mappevurdering som eksamensform. Mappevurdering er en metode som baserer seg på at en samler alt arbeid i faget gjennom hele skoleåret. Innholdet i elevens mappe – altså alt eleven har produsert i løpet av skoleåret – brukes som utgangspunkt ved eksamen.