Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Vurdering  >  Evalueringssituasjoner
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Evalueringssituasjoner

Sluttkompetansen til elevene kommer til uttrykk gjennom ulike evalueringssituasjoner. Disse situasjonene er samtidig en pekepinn på hvordan elevene ligger an underveis i læringsprosessen. Det er lærerens ansvar å legge til rette for evalueringssituasjoner, men det er elevenes ansvar å sørge for at læreren har godt nok grunnlag for å gi karakter i faget. Det vil si at det er elevenes ansvar å vise fram de kunnskapene og ferdighetene de har i faget.

Prøver
Ideelt sett burde prøvesituasjonene gjennom skoleåret avspeile den muntlige eksamensordningen (mer om eksamen under «Eksamen»), slik at elevene får eksamenstrening. Men i praksis er det vanskelig å gjennomføre slike muntlige prøver gjennom skoleåret. Derfor velger de fleste lærere å bruke såkalte skriftlig-muntlige prøver. Det kan være prøver uten bruk av hjelpemidler, eller prøver der det er lov å bruke hjelpemidler under hele eller deler av prøven. Det siste minner om arbeidet i forberedelsestida som elevene får til eksamen.

Andre evalueringssituasjoner
Andre evalueringssituasjoner kan være framføring av prosjektarbeid eller gruppearbeid, empatiøvelser (innlevelsesoppgaver) eller liknende. Det kan også være skriftlige besvarelser av ulike slag, kildeoppgaver eller tekster som elevene leverer inn.

Læreren kan foreslå andre evalueringsformer for elever som sliter med å formulere seg skriftlig, for eksempel muntlige prøver. Elevene kan ha muntlig prøve med læreren, lese inn prøvesvar på kassett eller holde et foredrag. Dette må læreren avgjøre, for det er læreren som best kan vurdere hvilken evalueringsform som egner seg ut fra fagstoffet og ut fra kravet om differensiering.

Undervisningstimene
Prøvene er klare evalueringssituasjoner, men hva med undervisningstimene? Undervisningstimene har et todelt siktemål: De er både ment for læring og for evaluering.

I timene skal elevene lære seg fagstoffet. Læreren forventer ikke at elevene skal kunne ukjent stoff, men at de har gjort det avtalte hjemmearbeidet. Klassesamtaler om lekser og tidligere gjennomgått lærestoff er derfor mulige evalueringssituasjoner der elevene kan vise sin måloppnåelse, altså hvor mye de kan og forstår når det gjelder det aktuelle emnet.