Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  13 (Kapitalismen)   >  Til læraren  >  Undervisningsopplegg  >  Kapitalismen i Europa
   
  13. KAPITALISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kommentert lenkjesamling
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Kapitalismen i Europa


Kompetansemål

Elevane skal kunne
  • forklare drivkrefter bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøte, sett frå ulike perspektiv
  • gjere greie for eit utval av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i mellomalderen
Målet med denne oppgåva er å skape ein diskusjon omkring årsakene til at kapitalismen voks fram i nettopp Europa. Førebuing til oppgåva er å lese kapittel 13 i Portal som heimelekse.

Tidsramme: 1–2 timar.

Elevane set seg saman i grupper på fire. Dei skal finne dei ulike årsakene som blir nemnde i læreboka, og plassere dei på rett stad i skjemaet under. Så skal dei diskutere kva årsaker som verkar mest truverdige som forklaring på gjennombrotet for kapitalismen i Europa. Oppsummering i plenum: Samanlikn kva dei ulike gruppene kom fram til.
« Attende