Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  15 (Fascismen og nazismen)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Fascismen og nazismen - konsekvenser for vanlige mennesker
   
 15. FASCISMEN OG NAZISMEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Fascismen og nazismen - konsekvenser for vanlige mennesker


Kompetansemål

Elevene skal kunne

 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet


Oppgave

Denne oppgaven er ment som en fordypningsoppgave til kapittel 15. Oppgaven gir rom for diskusjon og refleksjon omkring hvilke konsekvenser fascismen og nazismen hadde for vanlige mennesker, særlig ungdom. Perspektivet kan også utvides til andre totalitære samfunn før og nå (Sovjetunionen, Kina, Nord-Korea, Burma osv.). En kan arbeide med oppgaven i form av en klassediskusjon, og elevene kan arbeide videre med stoffet individuelt eller gruppevis, for eksempel med et rollespill eller en skriveoppgave. Det er også blitt laget filmer om dette temaet, for eksempel Sofie Scholls siste dager fra 2005.

Bakgrunnsinformasjon

I et totalitært samfunn som Tyskland under nazismen ble det lagt særlig stor vekt på å påvirke og styre ungdommen. Undervisningen i skolen var preget av nazistisk ideologi, og alle organiserte fritidsaktiviteter var under regimets kontroll. Medlemskap i Hitlerjugend var obligatorisk for all «arisk» ungdom. Noen ungdommer valgte likevel å gå sine egne veier og utviklet en livsstil som stemte dårlig med regimets verdier. Det kunne dreie seg om et politisk motivert opprør mot nazistene, slik som hos studentene i gruppa Den hvite rose i München, men også om å oppføre seg på en uakseptabel måte. Swingjugend kom fra storbyene Hamburg og Berlin og dyrket jazz og swing. Edelweisspiratene var arbeiderklasseungdom, særlig i Rhinlandet, som markerte seg med en spesiell klesdrakt og gjennom voldelige konflikter med Hitlerjugend. Disse gruppene var i liten grad organiserte, og i utgangspunktet var de nokså upolitiske. Etter utbruddet av andre verdenskrig økte den opprørske atferden blant ungdommen, og regimet reagerte med økt undertrykkelse. Det ble for eksempel opprettet egne konsentrasjonsleire for ungdom (Moringen ved Göttingen).

(Dokumentene under er oversettelser av tekster hentet fra et dokumentasjonsprosjekt ved Deutsches Historisches Museum Berlin, http://www.dhm.de/lemo/.)


Tekst 1: Edelweisspirater vekker «anstøt»

Reichssicherheitshauptamt

-IV C 4b – B. Nr. 116/43 –

Berlin SW 11, den 15. mars 1943

Angående: Ungdomsbander – «Edelweisspirater»

Bilag: - 1-

I løpet av det siste 1 ½ år har ville ungdomsgrupper gjort seg bemerket i forskjellige byer i Rhinlandet og Westfalen. De kaller seg «Edelweisspirater» og har vekket anstøt gjennom markert nonchalant klesdrakt og holdning. Medlemmene av disse gruppene hadde hvite strømper, korte lærbukser, farget fritidsskjorte, halstørkle og en edelweissblomst som ytre kjennetegn. De tok gitarer med på turene sine, sang pirat-, vandrings- og ungdomssanger og overnattet ute i telt eller på låver. (…)

For øvrig ga disse ungdommene uttrykk for en fiendtlig innstilling til alt som hadde med Hitlerjugend å gjøre, noe som også kom til uttrykk i sangene deres og i deres atferd overfor HJ- medlemmer.

Fra 7.12.1942 ble de enkelte gruppene i området til statspolitiavdelingen Düsseldorf brått oppløst etter foregående overvåking.

Düsseldorf 10 grupper med til sammen 283 ungdommer,

Duisburg 10 grupper med til sammen 260 ungdommer,

Essen 4 grupper med til sammen 124 ungdommer,

Wuppertal 4 grupper med til sammen 72 ungdommer.

I over 400 avhør ble 320 ungdommer utspurt om sin tilhørighet til og aktiviteter innenfor de ville gruppene, og 130 ungdommer ble foreløpig arrestert. Tre eldre personer, derav 2 jødiske bastarder av første grad, ble holdt i sikkerhetsarrest på grunn av sin særlig fordervelige innflytelse blant ungdommen og overført til en konsentrasjonsleir. Antakelig vil det bli innledet straffeprosesser mot 140 ungdommer i de ansvarlige spesialdomstolene. I tillegg ble enkelte ungdommer som var særlig sedelig fordervet, overlatt til den offentlige forsorgen, og andre ble fjernet fra sitt boområde gjennom plikttjeneste. Det er videre hensikten å innkalle de ungdommene som ikke blir straffeforfulgt, til RAD eller Wehrmacht snarest mulig, slik at de kommer vekk fra omgivelsene sine. (…)

De fleste av ungdommene var ikke klar over rekkevidden av handlemåten sin. De hadde på seg fritidsklærne, som de sa, for å vise utad at de ville være noe annet. Visene sang de fordi melodi og tekst svarte til ungdomsfantasien deres. Det betyr ikke at «Edelweisspiratene» bare er et harmløst ungdomsfenomen. Selv om ungdommen selv ikke kan innse rekkevidden av handlingene sine, så kan den dertil knyttede trusselen på det sedelige, kriminelle og det politiske området ikke tas alvorlig nok. (…)

Kilde: Bundesarchiv Koblenz R 22/1177, Bd. 4. Folgeband 5, Bl. 318-319.


Tekst 2: Rapport om Swingungdom, 1941

Avdeling M

Ref.: Scheffler

Berlin, 18. august 1941

Til
Herr minister
Ang.: Hamburgs swingmiljøer

I mitt utkast av 18. februar 1941 vedr. salg og gjengivelse av engelske grammofonplater pekte jeg på den uverdige atferden til anglofile miljøer i Hamburg. Ministeren bifalt på denne tida ikke en aksjon mot disse kretsene. Fra SD og Gestapo sin side er det derfor hittil heller ikke blitt iverksatt videre tiltak. Nå må jeg imidlertid meddele at ifølge rapport fra RPA Hamburg av 4. august 1941 og rapport fra SD av 16. august 1941 har hot- og swing-demonstrasjonene til ungdommelige anglofile kretser i Hamburg i mellomtida antatt statsfiendtlige og oppløsende reaksjonære former.
Engelske, amerikanske og jødiske musikkplater blir lånt ut, byttet, kopiert og dessuten brukt til offentlig gjengivelse (…).

Den engelske schlageren «We will hang our washing on the Siegfriedline», opptak av bandet Nat Gonella, hot-musikkens krasseste produkter, blir fremmet av disse swingmiljøene, i et bevisst opprør mot forbudet mot disse verkene. Medlemmer av disse miljøene har dannet en IHC (International Hot Club), bruker engelske hilsemåter og har lagt seg til engelske navn. Gjennom samtaler, meninger om Tysklands førende personligheter og flygeblader er den statsfiendtlige holdningen i disse kretsene blitt slått fast.

Det dreier seg til dels om degenererte og kriminelt anlagte ungdommer, også av blandingsrase, som har slått seg sammen til klikker, det vil si musikalske gangsterbander, og som terroriserer den sunt følende befolkningen ved sin måte å oppføre seg på og sine uverdige musikalske eksesser.
Det virker absolutt nødvendig å arrestere anførerne i disse miljøene, som er kjent for SD og Gestapo, og å beslaglegge det hittil kjente materialet av uønskede plater, for å hindre en videre utbredelse av swing- og hot-epidemien i og utenfor Hamburg, og for å hindre deres skadelige innflytelse på andre ungdommer.

Jeg ber derfor ministeren om samtykke til en straksaksjon rettet mot anførerne i disse miljøene, for å hindre uro blant befolkningen, slik at det er mulig å gjeninnføre normale forhold.

Heil Hitler!

Kilde: Institut für Zeitgeschichte, München Ma 667, Bl. 5484203-204.

Forslag til oppgaver som elevene kan arbeide med:

 • Kildekritikk: Hva slags kilder dreier det seg om? Kan de beskrives som objektive og nøytrale? Hvorfor/hvorfor ikke? Er kildene deskriptive eller normative? (Bruk gjerne det som står på side 6 i Arbeidsportal.)
 • Hvordan kommer den nazistiske ideologien til uttrykk i disse dokumentene?
 • Hvordan blir ungdommene og deres aktiviteter beskrevet i dokumentene? Ordvalget er viktig.
 • Hvordan reagerte myndighetene på ungdomsopprøret? Hvorfor reagerte de slik?
 • Hvorfor var det så viktig for nazistene å påvirke ungdommen?
 • Lyktes nazistene med å få full kontroll over ungdommen? Er det mulig å få fullstendig kontroll over et helt samfunn?
 • Hvilke grunner kan disse ungdommene ha hatt til å gjøre opprør mot nazistene?
 • Finn ut mer om hvordan nazistene gikk fram for å påvirke ungdommen, og hvilke hensikter de hadde med det.
 • Sammenlikn med forholdene i andre totalitære/autoritære samfunn.
 • Lag et rollespill med utgangspunkt i det dere har lært.
 • Skriv et dagboksnotat som tar for seg en dag i livet til en gutt eller jente på deres egen alder i Hitler-Tyskland.
« Tilbake